Witaj na Planeta Marzeń

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ
w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum)
powstała w ramach projektu
Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i Gminy Iwanowice
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
realizację działań animacyjnych, pomoc w nauce

Praca z dzieckiem w placówce będzie prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze
w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym.

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.